کارشناسی مدیریت عملیات امداد و نجات

حفظ جان وسلامتی انسانها وارائه خدمات پیشگیرانه ازسوانح درهر سه سطح- جلوگیری از رخداد حادثه، کاهش اثرات ناشی از رخداد حادثه، کاهش خسارات جانی، جسمی ، اقتصادی حوادث وتوانبخشی مصدومین وظیفه أی است که ازنظر انسانی ، اخلاقی وقانونی بعهده تمامی افراد بخصوص انسانهایی است که مدیریت چنین اموری را درسازمانها ومراکز متولی بعهده دارند. نحوه ارائه خدمات امدادی ونجات حادثه دیدگان ومدیریت عملیات امدادرسانی تاکنون درکشور مابیشتر بصورت تجربی بوده و یا توسط کادر درمانی وامدادگران ناآشنا به مسائل مدیریت ویا مدیران غیر متخصص انجام می شده که بالطبع مشکلات وناهماهنگیها و معضلاتی را درارائه اینگونه خدمات ایجاد نموده است. به همین لحاظ رشته  آموزشی علمی – کاربردی مدیریت عملیات امداد ونجات دراین موسسه طراحی و درتاریخ 13/6/79 به تصویب رسید تا درکنار آموزشهای مدیریت بحران، آموزشهای تخصصی وعلمی لازم را درزمینه های مختلف امدادی ارائه نماید.

تعریف رشته

رشته کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی مدیریت عملیات امداد ونجات عبارتست از مجموعه دانشها ومهارتها وتخصصهای مورد نیاز ومربوط به وظایف مدیران امداد سوانح به هنگام بروز حوادث وبلایای طبیعی و غیرطبیعی به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات امدادی و نجات مصدومین. 

اهداف رشته

تربیت وآماده سازی کارشناسان :

درزمینه پیشگیری ازحوادث واتفاقات.

  

به منظور مدیریت عملیات امدادی درجهت کاهش آسیبهای جانی.

  

درجهت برنامه ریزی تشکیلاتی موسسات امدادرسانی وفوریتهای امداد ونجات.

  

آشنا با نحوه اداره امور آوارگان وپناهندگان وبازماندگان حوادث.

  

درزمینه ساماندهی وهماهنگی عملیات امدادی واورژانس.

  

توانا درزمینه ارزیابی صحیح وبه موقع حوادث وبلایا.

  

آشنا به مصدومیتهای جسمی برای ارائه بهترین خدمات امدادی.

  

آشنا با مبانی مدیریت آموزشی وروشهای تدریس جهت برنامه ریزی ومدیریت آموزشهای امدادی.

  

نقش وتوانایی فارغ التحصیلان

  

تهیه دستورالعمل های اجرائی وکاری درزمینه مدیریت سوانح وعملیات امداد ونجات.

  

اجرای آموزشهای لازم به نیروهای امدادی.

  

برنامه ریزی وارتقاء دانش فنی درزمینه خدمات امداد ونجات.

  

پیشنهاد درزمینه روشهای مناسب مقابله با سوانح درارتباط با توسعه وبرنامه ریزی.

  

اعمال بهترین روشها درزمینه پیشگیری از سوانح.

  

برآورد منابع مالی وانسانی درزمینه خدمات امدادی.

  

شناخت علمی وتخصصی علوم سوانح برای ارائه هرچه بهتر خدمات امدادی.  

  

مشاغل قابل احراز

  

کارشناس موسسات امدادی ومراکز فوریتهای امدادی.

  

کارشناس موسسات خیریه، امدادی ومراکز فوریتهای پزشکی.

  

کارشناس برنامه ریزی خدمات امدادی.

  

کارشناس اطلاع رسانی درامداد.

  

کارشناس آموزشی درزمینه آموزشهای امداد ونجات.

  

کارشناس مالی وبودجه درسازمانهای امدادی. 

  

طول رشته وشکل نظام

  

طول رشته حداقل دو سال یا چهار نیمسال ودرشرایط خاص حداکثر دو سال است. نظام آموزشی رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت عملیات امداد ونجات واحدی بوده و شامل 70 واحد دانشگاهی به شرح ذیل است :

  

 

تعداد واحد

1-دروس عمومی

9 واحد

2- دروس پایه

16 واحد

3- دروس اصلی

16 واحد

4- دروس تخصصی

29 واحد

شرح دروس اصلی وتخصصی جدول دروس اصلی رشته کارشناسی ناپیوسته علمی –کاربردی مدیریت عملیات امداد ونجات 

  

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع واحد

 

 

 

نظری

عملی

1

آشنایی با موسسات خیریه،امدادی ورفاهی

2

2

-

2

سوانح ورابطه آن با توسعه وبرنامه ریزی

2

2

-

3

امورمالی وتنظیم بودجه درسیستم امدادرسانی

2

2

-

4

جامعه شناسی سوانح

2

2

-

5

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت MIS

2

1

1

6

مسائل حقوقی وقوانین درمدیریت امداد سوانح

2

2

-

7

شناخت صنعت بیمه

2

2

-

8

آمادگی جسمانی

2

1

1

 

جمع کل

16

14

2

 

 

 

 

 

 


جدول دروس تخصصی  رشته کارشناسی ناپیوسته علمی –کاربردی مدیریت عملیات امداد ونجات 

  

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع واحد

 

 

 

نظری

عملی

1

زبان فنی 2

2

2

1

2

شناخت انواع سوانح 2

2

2

1

3

سازماندهی وهماهنگی عملیات امدادی

2

2

-

4

مدیریت بحران 2

2

1

1

5

اداره امورآوارگان، پناهندگان وبازماندگان سوانح

2

1

1

6

ارزیابی سوانح

2

1

1

7

مدیریت آموزشهای امدادی

2

2

-

8

روشهای مددکاری روانی،اجتماعی درسوانح

2

1

1

9

آسیب شناسی روانی واجتماعی درسوانح

2

1

1

10

شناخت بیماریها ومصدومیتهای اورژانس

3

2

1

11

نحوه کاربری تجهیزات،ملزومات وسرویسهای امدادی

2

-

2

12

خدمات بهداشتی در سوانح

2

1

1

13

سیستمهای اطلاعاتی درسوانح DIS

2

1

1

14

برنامه ریزی شهری ونقش آن درکاهش اثرات سوانح

2

2

-

 

جمع کل

29

17

12

 

/ 0 نظر / 17 بازدید