بنیاد آموزش، ایمنی و پیش گیری از اثرات سوانح ( آپ )

منابع اصلی مدیریت امداد و نجات: 1- سوانح و رابطه آن باتوسعه و برنامه ریزی 2- برنامه ریزی و نقش آن در پیشگیری از سوانح

شرح وظایف دفتر ایمنی و بررسی سوانح 􀃒
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

• برنامه ریزی برای استقرار سامانه مدیریت ایمنی در همه اجزای صنعت و پیگیری (SMS)
های مستمر آن
• تشکیل تیم بررسی کننده سوانح هوایی و اعزام تیم به محل وقوع سوانح.
• جمع آوری کلیه اطلاعات فنی و عملیاتی و پرسنلی و عوامل مربوط به سوانح هوایی جهت
بررسی و تجزیه و تحلیل آن و ارایه آمار مقایسه ای و ارزیابی فرایند توسعه ایمنی در
صنعت.
• همکاری با واحدهای ذیربط از جمله گروه تجسس و نجات و مراجع امنیتی و انتظامی در
مواقع بروز حوادث و سوانح هواپیمایی.


• تنظیم و تدوین مقررات تجسس و نجات و حوادث غیر مترقه و همکاری با تجسس و نجات
دریایی و انعقاد توافقتنامه.
• هماهنگی با کشورها برای انعقاد موافقتنامه های تجسس و نجات و حوادث غیرمترقه با
همکاری دفتر امور حقوقی و بین الملل هوانوردی
• بررسی ضوابط و مقررات بین المللی هواپیمایی در زمینه پیشگیری و بررسی سوانح و
حوادث و ارایه پیشنهادهای لازم.
• مبادله اطلاعات مربوط به سوانح و حوادث هواپیمایی اعم از هوایی و زمینی با کشورهای
مختلف بر مبنای آیین نامه مربوط به منظور دستیابی به آخرین متدولوژی بررسی سوانح.
• ارزیابی شاخص های ایمنی پرواز شرکت ها و موسسات هوایی.
فرودگاهها درخصوص اعمال وقوانین و "Air Side" • پیگیری و هماهنگی لازم با مسئول
" Airport Service manual" Doc. مقررات انکس مربوطه و 9137
"Doc • پیگیری امور ایمنی در زمینه برخورد پرنده با هواپیما براساس " 9137
و نظارت و مقایسه آمار برخورد پرنده با هواپیما "Airport Service manual"
(Bird strike)
• ارزیابی و تشخیص مناطق جذب پرنده در فرودگاههائی که بیشتر در معرض و مسیر
پرندگان مهاجر در فصول مختلف می باشند و انعکاس به واحدهای ذیربط.
ICAO سالیانه به "Bird Strike" • ارسال فرم
• تشکیل و سازماندهی تیم های مختلف 11 گانه بررسی سوانح بهنگام بروز سوانح براساس
(DOC.6920)
٢
• بررسی همه جانبه سوانح وحوادث هواپیماهای غیر نظامی جهت کشف علت و یا علل آن در
سطح کشور ، تهیه گزارشاهای مقدماتی ونهایی وارسال آن به ریاست سازمان و دیگر
مبادی ذیربط داخلی وخارجی وایکائو
• دعوت از متخصصین فنی وعملیاتی از شرکت های هواپیمائی داخلی درصورت نیاز به
منظور همکاری در گروه های مختلف بررسی سوانح وصدور حکم آنان
• هماهنگی لازم با مراکز مربوطه جهت بازخوانی و پیاده کردن نوارهای ثبت و ضبط اطلاعات
در خارج و یا داخل کشور (CVR, FDR) پروازی
• تشکیل جلسات تخصصی با خدمه پروازی وسایر دست اندرکاران پرواز، با اعضاء تیم
منتخب جهت جمع آوری اطلاعات مرتبط در بررسی سوانح
• پیاده نمودن نوارهای مکالمات خلبان ( کابین هواپیما ) با واحدهای برج تقرب و مرکز
کنترل مراقبت پرواز
• مصاحبه با شاهدان عینی ویا بازماندگان سوانح به وقوع پیوسته واستخراج نتایج مربوطه
بعنوان مدرک مستدل بمنظور شناسائی علل در بررسی سوانح
• همکاری با پزشکی قانونی از طریق پزشک تیم بررسی سوانح درخصوص آزمایشات و نمونه
برداری های لازم از اجساد کروی پروازی و عوامل درگیر درسوانح و حوادث جهت شناسائی
(Aviation Medicine Doc.8994 Part # علل سوانح وحوادث براساس ( 4
Doc.9756, circular 18,24,31,38,39,47,... Human factor: 216, 217
• بررسی پرونده های پزشکی و پرسنلی خدمه پروازی درخصوص به روز بودن گواهینامه ها و
صلاحیت پروازی ایشان بهنگام بروز سوانح وحوادث هوایی
• ارزیابی آزمایشگاه ها و مراکز مورد بهره برداری از جهت گواهینامه ها ، تجهیزات و دستگاه
دستگاههای مربوطه ) Calibration های مورد استفاده ( تاریخ به روز بودن
• نظارت و پیگیری مستمر بر تیم های متشکله بررسی سوانح بوقوع پیوسته
• ارسال و پیگیری قطعات آسیب دیده هواپیما از لابراتورهای مربوطه ( هنگام وقوع سوانح )
بمنظور علت یابی نهایی
و مشاورین مربوطه از کشور های " Accredit Representative " • همکاری لازم با
ذیربط براساس مندرجات انکس 13
• تجزیه وتحلیل و نتیجه گیری تیم های متشکله فنی وعملیاتی وارائه طریق در جهت
"پیشنهادات ایمنی" بمنظور پیشگیری از وقوع حوادث و سوانح مشابه
٣
تهیه گزارشات مقدماتی تهیه " Notification " • نظارت وهمیاری درجهت صدور
ها و تهیه گزارش نهائی ADREP
• بررسی نکات ایمنی صادره توسط ایکائو و لحاظ نمودن آن در برنامه های ایمنی دفتر
• همکاری لازم با متخصصین و مشاورین برون و درون سازمانی وهمچنین تیم های اعزامی از
شرکت ها و کارخانجات کشورهای خارج از کشور
• همکاری وهمیاری نزدیک واطلاع رسانی بموقع حوادث وسوانح ورویدادهای مستحدثه در
صنعت هوانوردی از طریق روابط عمومی سازمان به رسانه ها وجراید ملی کشور
• بررسی همجواری ها و ارسال تجزیه وتحلیل ها و نتایج بررسی های انجام شده به مبادی
ذیربط از طریق معاونت استاندارد پرواز و استحضار ریاست محترم سازمان هواپیمائی
کشوری
• ارائه پیشنهادات ایمنی لازم بمنظور پیشگیری از وقوع این گونه حوادث شدید درفضای
کشور
• نظارت مستمر بر عملکرد شبانه روزی واحد مداومت ایمنی و کارشناسان مربوطه در واحد
ذیربط
و ابلاغ آن به مبادی ذیربط. SSP • تدوین برنامه ایمنی