بنیاد آموزش، ایمنی و پیش گیری از اثرات سوانح ( آپ )

منابع اصلی مدیریت امداد و نجات: 1- سوانح و رابطه آن باتوسعه و برنامه ریزی 2- برنامه ریزی و نقش آن در پیشگیری از سوانح

پیشگیری از سوانح و حوادث بر اساس : مدل جامعه ایمن) Safe Community
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 
مدل جامعه ایمن متکی به همکاری های بین بخشی ، مشارکت مردم و دخالت مسئولین محلی است .
nمفهوم جامعه ایمن به طور رسمی در اولین کنفرانس جهانی پیشگیری از حوادث و آسیب ها در سپتامبر ١٩٨٩ در استکهلم سوئد به وجود آمد .
nبیانیه» تمام افراد بشر باید ازایمنی و سلامتی یکسانی برخوردار باشند « با » استراتژی  سلامتی برای همه «  سرلوحه برنامه های سازمان جهانی بهداشت در پیشگیری از حوادث و کنترل آسیب ها قرارگرفت.
nلید کوپینگ ( شهر ٣٧٠٠٠ نفری  سوئد) از اولین جامعه ای بود که در سال ١٩٧۵ برای همه سنین و همه موقعیت ها به کنترل آسیب ها دسترسی پیدا کرد .
nدر حال حاضر شبکه جهانی جوامع ایمن در جهان بیش از 140عضو دارد.
شاخص های جامعه ایمن :
.1 ایجاد تشکیلاتی بر اساس مشارکت و همکاری بین بخشی که هر کدام از بخش ها مسئولیت جامعه ایمن را در حوزه اختیارات خود قبول کنند.
.2جود برنامه هایی مستمر و درازمدت که هر دو جنس و تمام سنین و محیط های مختلف را تحت پوشش قرار دهد .
.3جود برنامه هایی که هدفشان ارتقاء ایمنی گروههای در معرض خطر باشد.
.4 وجود برنامه هایی که تعداد موارد و علت حوادث را ثبت و مستند سازی کند.
.5 وجود نظام ارزشیابی  برنامه
.6شرکت مداوم و به موقع در شبکه بین المللی جامعه ایمن

nدر جامعه ایمن  تمام مردم ، مسئولین و ارگانهای دولتی و غیردولتی باید به وظایف خود واقف باشند و مسئولانه در جهت دستیابی به جامعه مورد نظر گام بردارند و برآیند اقداماتیکه صورت می گیرد همسو و هماهنگ و در راستای اهداف تعیین شده باشد.
nیک تیم متشکل از نمایندگان تمام نهادهای مسئول در سطح یک شهرستان با همفکری وهمکاری نزدیک و با جلب مشارکت مردم و ریاست فرماندار مسئول تأمین و حفظ ایمنی مردم خواهند بود و جامعه ای ایجاد خواهند نمودکه حوادث در آن به صفریا حداقل ممکن برسد. 
nاولین اقدام با ارزش برای ایجاد یک جامعه

    ایمن برقراری ارتباط زمینه ای جامعه و چگونگی میزان مداخلات سازمانها و ارگانهای دیگر است .

nآغاز تأمین ایمنی در جامعه با به کاربردن

    روشهای تعلیم و تربیت و تغییرات محیطی است که با اجرای قانون همراه است .

nآنچه که دربرنامه جامعه ایمن اهمیت دارد

    و از خصوصیات عمده این برنامه می باشد کوشش و تلاش جهت پیشگیری از بروز

    همه انواع آسیب ها درکلیه اماکن و محیط های زندگی برای همه گروههای سنی است .

 

شاخص های جامعه ایمن :
.1 ایجاد تشکیلاتی بر اساس مشارکت و همکاری بین بخشی که هر کدام از بخش ها مسئولیت جامعه ایمن را در حوزه اختیارات خود قبول کنند.
.2جود برنامه هایی مستمر و درازمدت که هر دو جنس و تمام سنین و محیط های مختلف را تحت پوشش قرار دهد .
.3جود برنامه هایی که هدفشان ارتقاء ایمنی گروههای در معرض خطر باشد.
.4 وجود برنامه هایی که تعداد موارد و علت حوادث را ثبت و مستند سازی کند.
.5 وجود نظام ارزشیابی  برنامه
.6شرکت مداوم و به موقع در شبکه بین المللی جامعه ایمن
استراتژی ها:
n آشنا کردن مسئولین سیاسی شهرستان به اهمیت پیشگیری ازسوانح و حوادث
nتعیین میزان و نوع همکاری هر یک از ارگانها در قبال حوادث
nجلب همکاریهای درون بخشی و بین بخشی
nجلب مشارکت مردم
nآشنا نمودن مردم به اصول ایمنی و رعایت آن( فرهنگ سازی )
n پژوهش و جمع آوری اطلاعات و آمارلازم
n پایش و نظارت
n ارزشیابی
وظائف کمیته جامعه ایمن
• اولویت بندی مشکل برای مداخله
• طراحی مداخلات بر اساس معیارهای  موجود
•  اولویت بندی مداخلات
•کوشش در جهت تصویب مداخلات
•تعیین وظایف هرکدام از اعضا
• اعمال مداخلات
• ارزشیابی های دوره ای
• طراحی مجدد مداخله بر اساس نتایج ارزشیابی
• مستند سازی و گزارش به شورای سلامت شهرستان

معیارهای اولویت بندی مشکلات  برای مداخله

•میزان بروز
• میزان شیوع  
• مزان کشندگی
• بار بیماری (درگیر نمودن گروههای جوانتر)
• اولویت بهداشتی کشوری
• مداخله ای قابل قبول وجود داشته باشد
• پیشگیری از آن به نسبت آسان باشد

معیارهای مداخله

•مقبولیت سیاسی داشته باشد
• مورد توافق اعضا باشد
• جامعه آ ن را بعنوان یک روش قبول داشته باشد
• قابل انجام باشد
• آسان باشد
• ارزان و مقرون به صرفه باشد
• گروههای در معرض خطر  زیادتری از جامعه را درگیر کند
نتیجه گیری

با توجه به بررسی ها و مطالعات صورت گرفته و نظربه شواهد موجود ، برنامه جامعه ایمن کاملترین و غنی ترین برنامه در پیشگیری از حوادث است زیرا تمام مردم جامعه ، تمام سازمان ها ومسئولین ، تمام گروههای سنی ، تمام حوادث و تمام محیط ها را در برمی گیرد.