بنیاد آموزش، ایمنی و پیش گیری از اثرات سوانح ( آپ )

منابع اصلی مدیریت امداد و نجات: 1- سوانح و رابطه آن باتوسعه و برنامه ریزی 2- برنامه ریزی و نقش آن در پیشگیری از سوانح

برنامه ریزی شهری و مقابله با سوانح طبیعی

برنامه ریزی شهری و مقابله با سوانح طبیعی

محمدجعفر کریمی صالح

چکیده: سوانح طبیعی اثر آشفته سازی بر چرخه برنامه ریزی و بشر ساخت ها دارند. از مهمترین عوامل انهدامی سکونت گاههای انسانی شناخته شده اند، بررسی اثرهای سوانح طبیعی بر این سکونت گاههای انسانی به ویژه شهرها از جمله مسائل مهم مورد توجه برنامه ریزان شهری، شهرسازان و معماران میباشد. ایران در میان این حوادث از زلزله خسارت ها و های بیشتری تحمل نموده است. زلزله یکی از عواملی است که ایمنی همه سکونت گاهها از جمله شهرهای تاریخی و دارای بافتهای فرسوده و سازه های غیراستاندارد را به مخاطره میاندازد و آنها را در معرض تهدید ویرانی و آوار و نابودی قرار میدهد. نحوه برخورد با این مسئله، قبل و پس از زلزله مورد توجه برنامه ریزان شهری است. نکته موردنظر این مقاله نیز پیشگیری قبل از وقوع است. برای ایمن سازی پیش از زلزله ضرورت دارد. عوامل ایمن کننده بافت های شهری پذیر مورد کنکاش قرار میگیرد