بنیاد آموزش، ایمنی و پیش گیری از اثرات سوانح ( آپ )

منابع اصلی مدیریت امداد و نجات: 1- سوانح و رابطه آن باتوسعه و برنامه ریزی 2- برنامه ریزی و نقش آن در پیشگیری از سوانح

32. هفته بهزیستی وتأمین اجتماعی وچالش های دولت
 1. نیازمند برای تأمین ودیعه اجاره مسکن آنها
 2. باسمه تعالی 
 3. هفته بهزیستی وتأمین اجتماعی وچالشهای دولت
 4.  دکتر محمد کمالی
 5. kamali@mkamali.com
 6.  
 7. 1- درآغاز انقلاب اسلامی، تاکید برتوسعه عدالت درتوزیع منابع وخدمات رسانی همه جانبه توسط دولت، شکل گیری نهادهای مختلفی را بدنبال داشت . نگاه همه جانبه برای دولتی کردن تمام امور، از این منظرکه بعنوان یکی ازشعارهای اساسی انقلاب می باید فاصله بین دولت ومردم به سرعت ازمیان برداشته می شد وتمام مسئولان نیز درآن دروان خود را وقف خدمت به مردم می دانستند، باعث گردید تا ازمجموعه بیش از 13 سازمان ونهاد دولتی وغیردولتی – عمدتاً غیردولتی – به ابتکارشهید بزرگوارفیاض بخش ، بامصوبه شورای انقلاب اسلامی درسال 1359، سازمان بهزیستی کشور متولد شود. شاید درآن روزها بنیانگذار سازمان ودست اندرکاران ،تصور نمی کردند که قریب20 سال بعد زمزمه غیردولتی نمودن فعالیت ها وامور این سازمان به طور جدی مطرح خواهد شد.
 8. 2- فعالیتهای متنوعی که این مجموعه بزرگ ارائه می‌نمودند باعث شد تادوحوزه مهم امور اجتماعی وامور توانبخشی عهده دار فعالیتهای مربوط به خود درسازمان جدید شوند. خدمات به روستائیان درقالب خانه های فرهنگ روستایی ، امور مربوط به کودکان ومهدهای کودک ، کودکان بی‌سرپرست،معتادان ، زنان ویــژه درحوزه اجتماعی وفعالیتهای توانبخشی ونگهـداری ازمعلولان جسمی ،ذهنی ، نابینایان ، ناشنوایان وسالمندان درحوزه توانبخشی سازمان متمرکز شد. درطول این سالها بسته به تخصص رئیس سازمان و معاونین هر حوزه شاهد جذب بودجه واعتبارات وارائه خدمات به صورتهای مختلف در دو حوزه بوده ایم .
 9. 3- ازسال 1370 ، بواسطه حضورتفکری جدید درسازمان ، یک حوزه مهم دیگر هم به سازمان اضافه گردید وتحت عنوان معاونت پیشگیری وامورفرهنگی آغاز بکار نمود. دودفتر پیشگیری ازمعلولیت ها وپیشگیری ازآسیب های اجتماعی تلاش نمود تا ازافزایش حضور افراد برای دریافت خدمات ازدو حوزه توانبخشی واجتماعی بکاهد.برخوردهای‌متفاوت بااین حوزه وچالش های موجود با حوزه بهداشت وسلامت دروزارت بهداشت ، مانع از اوج گیری فعالیت های معاونت پیشگیری درسازمان بهزیستی بوده است.
 10.           4- دردوران ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی ، توجه به نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی با تلاش پیگیر درسازمان بهزیستی آغاز گردید. مبانی دستیابی به این نظام وبرنامه های  اجرایی آن درجلسات مداوم تدوین گردید وسازمان بهزیستی می توانست به عنوان متولی اصلی هدایت وراهبری این نظام قرارگیرد. متأسفانه تغییرات مدیریتی دروزارت بهداشت وسازمان بهزیستی مانع آن شد تاسازمان به جایگاه پذیرفته شده خود درنظام رفاه اجتماعی دست یابد. تشکیل وزارت رفاه تأمین اجتماعی هم متأسفانه تغییر عمده ای دربرنامه های موجود فراهم نکرده است . به طور جـدی بایـد‌ پذیرفـت ، عملکرد وزارت رفاه درمدت محــدود تشکیل خود ، رضایتبخش نبوده است .
 11.   5- همانطورکه ذکر شد ، انتقال سازمان بهزیستی کشور ازوزارت بهداشت ... به وزارت رفاه ، باعث تغییر عمده ای دربرنامه های وفعالیت های سازمان نگردیده است وروزمرگی ها ادامه یافته است . فقدان دیدگاهی جامع ، روشن وبلند مدت، عدم دستیابی به اهداف مهم دربرنامه سوم، چالش های موجود باوزارت بهداشت وهم اینک وزارت رفاه ، عدم تفکیک وظایف وگاهی موازی کاری کمیته امدام با فعالیت های سازمان – علیرغم تصریح برنامه سوم توسعه - ،تنوع فراوان دروظایف و ارائه خدمات، یک جانبه گرایی درنوع خدمات ارائه شده ، عدم توجه به سپردن فعالیت های به بخش غیردولتی وعدم تبیین واضح وروشن نوع ارتباط با وزارت تازه تأمین رفاه ، مانع ازدستیابی سازمان به جایگاه واقعی خود درنظام جامع رفاه تأمین اجتماعی گردیده است.
 12.   6- درحال حاضر سازمان با چالشهای مختلفی درحوزه های فعالیت خود روبروست. گسترش پدیده های مختلفی که تحت عنوان آسیب های اجتماعی مطرح هستند: افزایش اعتیاد ومعتادان ، کودکان بدسرپرست، بی سرپرست ، خیابانی ،زندانیان ، افزایش بزهکاری ، فراردختران وپسران ازیک ســو وتعیین تکلیف آمــوزش پیش دبســتانی درچالش باوزارت آمـوزش وپـرورش و... ازجمله این موضوعـات درحــوزه اجتماعی هستند. اما درحوزه توانبخشی گسترش روز افزون سالمندی وتعدادسالمندان که به اعتقاد من ازجمله مهمترین چالشهای در ده سـال آتی برای جامه خواهد بود، افزایش تعداد معلولان شناخته شـده ودرخواســتهای آنــان وخانواده‌هایشان برای دریافت خدمــات توانبخشی واجتماعی، مناسب سازی محیطی ونگرشی برای پذیرش این گروه ازمعلولان درجامعه ، موضــوع اشــتغال معلولان ، توســعه شکل های غیــردولتی معلولان ، ادغام برنامــه توانبخشی مبتنی برجامعه درمراقبتهای بهداشتی اولیه و... را می توان ازچالش های مهم برشمرد. درحوزه پیشگیری برنامــه های غربانگری وپیگیری در زمــینه های نابینایی ، ناشنوایی ، کم توانی ذهــنی وپیشگیری ازحــوادث ( بویـژه حوادث ناشــی از مین درمناطق چنگی ) و... نیـز پیشگیری ازکودک آزاری ، فراردختران وپسران ، اعتیاد ، بزهکاری وطلاق ... موضوعاتی مهم هستند که باید به طور جدی بدانها توجه شود.
 13.           7- اینک که درهفته بهزیستی هستیم وآرام آرام به مستقرشــدن دولت جدیــد نزدیک می شویم ، به نظر می رســد باید توجه دولتمردان آینــده را به این نکته جلب نمایــم که تنها باشعارهای عدالت محور نمی توان به توسعه عدالت ورفع فقر و نیازهای محرومان دست یافت . به نظر می رسد توجه عملی ونه شعاری به دو حوزه اجتماعی وتوانبخشی درسازمان بهزیستی وسایر نهادهای حمایتی موجود درجامعه ، برای تحقق شعارهای عدالت محور دولت جدید ، ضروری است. البته جناب آقای احمدی نژاد باید توجه داشته باشند که در دام شعارهایی که به توزیع فقردربین مردم منجر می گردد،نیافتند. اینکه دائماً  ازافزایش تعداد افراد فقیری که تحت پوشش خدمات ماقرار دارند، آمار ارائه کنیم ، افتخار نیست . افتخار آن است که ماهانه وسالانه ازکاهش تعداد افراد تحت پوشش نهادها وسازمانهای حمایتی ارائه آمار نمائیم. این مهم بدست نخواهد آمد مگر آنکه قانون نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی به طور کامل وهمه جانبه و بدون تبعیض با دربرگیری  همه نهادها وسازمانهادرقالب وزارت رفاه به مرحله اجرا درآید . در این صورت باسیاست گزاری یکسان واستفاده ازتمامی منابع موجود می توان برای ازیبن بردن فقروتوزیع ثروت دربین نیازمندان اقدام نمود. مطمئن هستم با چنین دیدگاهی ، دولت آقای احمدی نژاد می تواند به موفقیت های مناسبی دست یابد